کمپین تبلیغاتی

کمپین تبلیغاتی، مجموعه‌ای از برنامه‌های مستقل اما هماهنگ تبلیغاتی، رسانه‌ای، پیشبردی و روابط عمومی در مورد یک کالا، خدمت یا بنگاه اقتصادی در رسانه‌های مختلف صوتی، تصویری، چاپی و محیطی است که با یک محتوا و مضمون مشترک، اما می‌تواند با پیام‌های گوناگون و متنوع، در یک دوره زمانی معین و با بودجه معین برای دستیابی به اهداف کمی و کیفی معین اجرا می‌شود.

درواقع یک کمپین تبلیغاتی از اجزای بسیار زیادی تشکیل می‌شود که بیننده معمولا فقط قسمتی از آن را می‌بیند. از این رو می‌توان کمپین تبلیغاتی را به یک کوه یخ تشبیه کرد که آگهی‌ها و پیام‌های بازرگانی نوک این کوه یخ هستند.

ما در آرون، طراحی و اجرای یک کمپین تبلیغاتی را به 10 مرحله تقسیم می‌کنیم:

  • تحلیل محیط
  • تعیین اهداف کمپین
  • تعیین مخاطب در بازار هدف
  • انتخاب مزیت رقابتی
  • تعیین فکر تبلیغاتی موثر
  • توجه به منحنی عمر محصول
  • برآورد بودجه تبلیغاتی
  • تولید پیام خلاق
  • تعیین رسانه‌های موثر
  • ارزیابی اثربخشی تبلیغات

هر یک از این مراحل، خود به بخش‌های دیگری تقسیم می‌گردد و درنهایت جزئیات زیادی که تشکیل‌دهنده یک کمپین هدفمند هستند را تشکیل می‌دهند.